Günther M. A. Toll t/a as BAUHAUS

Architect Gunter Toll

Günther M. A. Toll t/a as BAUHAUS

Building Plans & Architecture needs in George

Highly qualified and experienced Professional Senior Architectural Technologist, designing structures which are aesthetically pleasing, functional in design and practical to construct. His motto: Form should always follow function. Günther Toll specializes in designing and planning new Houses as well as Additions and Alterations to existing houses.

About  Günther M.A. Toll

Günther M. A. Toll, Professional Senior Architectural Technologist, holds a BTech degree in Architecture. He is a member of SACP (South African Council for the Architectural Profession) as well as SAIAT. (South African Institute of Architectural Technologists) Günther has close on four decades of experience working on Commercial, Industrial as well as Residential projects. Moreover, he has gained his impressive experience working for leading Architects in Namibia, London and Cape Town.

Günther focuses on the individual needs of his clients, works with German precision and attention to detail and makes sure that he stays in line with the client’s budget.

About his Practice “Bauhaus”

The practice is located in George at the foot of the stately Outeniqua Mountain in the Western Cape Garden Route. Bauhaus’s architectural service’s are not limited to George though, but offers its services to all the towns in the Western Cape Garden Route as well as the Klein Karoo. This includes towns such as Oudtshoorn, Mossel Bay, Knysna, Plettenberg Bay, Heidelberg, Riversdale, Still Bay, Albertinia, as well as all the smaller towns in the area.

Bauhaus – Services

Bauhaus offers the following Architectural Services:

Building Plans

 • Designing house building plans that satisfy the needs as well as the financial constraints of the Client, believing that form should always follow function.
 •  Designing and planning new Houses as well as Additions and Alterations to existing Dwellings according to the Clients preferred style, e.g. modern, traditional, Cape Vernacular, timber structures, thatch etc.
 • All  design work is done on CAD and in 3D presentations to help the Client to visualize the design.
 • A series of Sketch Plans are prepared until the Client is perfectly satisfied.
 • Once the Client approves the sketch plans, they are transformed into Municipal Building Plans showing all the relevant technical information required for Municipal approval.

Municipal Approvals

 • Municipal Building Plans are submitted to the relevant Municipality (all municipalities) liaising with the different departments to obtain final approval.
 • Preparing Municipal Building Plans for Unauthorized Building Work and Structures and getting them approved by the Municipality. (Measuring up the unauthorized structures, preparing As-built Plans, liaising neighbors for their consent)

Structural Engineers

On behalf of the Client Bauhaus will liaise with Structural Engineers as well as other relevant professionals.

Building Line Relaxations

Should the design of a Client require relaxation of the building lines, Bauhaus will obtain the relevant permission from the affected neighbors as well as liaise with the Municipality on behalf of the Client.

Building ConstructionQuotes

For quoting purposes, Bauhaus prepares Tender Drawings, Finishing Schedules as well as Specifications to ensure that quotes are competitive

Town Planner – Services

Bauhaus offers the following services:

Rezoning of Erven

The rezoning, subdivision and / or consolidation of any erf/erven, consulting with the relevant Municipality, Land Surveyor and Conveyance Attorney and liaising with the affected neighbors to obtain their permission.

Consent Use Applications

Consent Use refers to the Municipality granting development rights without changing the formal zoning of the stand. Assisting with Consent Use Applications for Second Dwellings (Granny Flats), Guest House, Home Offices, Shop applications, liaising with the relevant Municipality.

Cell: 062 6252 096


.

 Günther Toll vir Bouplanne en Argitektuele ontwerp in George

Gekwalifiseerde en hoogservare Bouplan tekenaar, wat huise ontwerp, mooi, funksioneel en prakties om te bou. Hierdie argitek spesialiseer in die ontwerp and beplanning van nuwe huise en so ook aanbouings en veranderings aan bestaande huise. Hy woon in George en werk by Bauhaus Architektur. Hy het byna vier dekades van ondervinding en het vir toonaangewende argiteksfirmas gewerk in Namibië, London en so ook Kaapstad.

As argitek fokus Günther op die individuele behoeftes van kliënte, werk met Duitse presisie en pynlike noukeurigheid en maak seker dat hy binne die begroting van die kliënt bly. Hoewel die praktyk in George geleë is, is sy dienste beskikbaar oor die hele Wes-Kaapse Tuinroetegebied en die Klein Karoo. Dit sluit dorpe in soos Oudtshoorn, Mosselbaai, Plettenbergbaai, Riversdal, Stilbaai, en so ook al die kleiner dorpe in die gebied.

 Günther Toll – Bouplanne en Argiteksdienste

Bouplanne

 • Hy ontwerp planne vir die bou van huise volgens die behoeftes van die kliënt en so ook binne die raamwerk van sy begroting.
 • Günther ontwerp planne vir nuwe huise en so ook aanbouings en veranderings aan bestaande huise met die kliënt se stylvoorkeur in gedagte. Dit sluit in modern, tradisioneel, Kaaps, houtstrukture en so meer.
 • Hy doen sy ontwerpe m.b.v. die CAD rekenaarprogrammatuur asook driedimensioneel om so die kliënt te help om die ontwerp beter te kan visualiseer.
 • Eerstens berei hy ‘n reeks sketsplanne voor wat hy dan verander totdat die kliënt volkome tevrede is.
 • Wanneer die kliënt absoluut tevrede is met die sketsplanne, verander hy die planne in munisipale bouplanne met al die relevante tegniese inligting wat vereis word vir munisipale goedkeuring.

Munisipale Goedkeurings

 • Sodra die argitek die sketsplanne in munisipale bouplanne omgeskakel het, onderhandel hy met die relevant Munisipaliteit (alle munisipaliteite) vir finale goedkeuring.
 • So bied hy ook aan om mense te help wanneer hulle probleme het met ongemagtigde bouwerk en strukture. Hy sal ‘n Soos gebou plan voorberei en ook die nodige munisipale goedkeuring verkry by die relevante Munisipaliteit.

Strukturele Ingenieurs

Günther behartig ook die skakelwerk met die strukturele ingenieur en ander relevante professionele persone namens die kliënt.

Verslapping van Boulyne

Indien die kliënt se ontwerp van so ‘n aard is dat die boulyn verslap of verskuif moet word, sal die argitek die toestemming van die betrokke bure verkry en ook met die Munisipaliteit skakel.

Kwotasies

 • Terwille van die verkryging van ‘n kompeterende kwotasie, berei Günther tenderplanne, afrondingskedules en so ook spesifikasies voor.
 • Al sy kwotasies toon ‘n gedetailleerde uiteensetting van die voorgestelde werk wat gedoen moet word asook die relevante koste vir die kliënt.

Stadsbeplanner – Dienste

Die resident-stadbeplanner hanteer die volgende:

Hersonering van Erwe

Die resident-stadsbeplanner van hierdie praktyk hanteer die herindeling, onderverdeling en so ook vaswording van enige erf.

Aansoeke vir Konsentgebruik (consent use)

Konsentgebruik verwys na die verkryging van ontwikkelingsregte sonder die verandering van die formele sonering van die erf. Die stadsbeplanner help met aansoeke vir konsentgebruik vir tweede woonplekke soos oumawoonstelle of gastehuise, ook tuiskantore, winkels en so meer.

Cell: 062 6252 096


Architect Gunter Toll

Architect Gunter Toll

Architect Gunter Toll