LiveWell Therapy – Occupational Therapist – Arbeidsterapeut in Stilbaai

Livewell Therapy - René Potgieter Occupational Therapist

LiveWell Therapy – Occupational Therapy in Stilbaai

Qualified as well as experienced Occupational Therapist, René Potgieter, offers her skills to any person in need of intervention. LiveWell Therapy is an Occupational Therapy Practice in Stilbaai, a beautiful coastal town in the Hessequa area in the Western Cape.

In essence LiveWell Therapy is about wellness through all stages of life. The rooms of this Practice is in the Carewell Centre, a critically important component of the Fynbos Lifestyle Estate.

What is Occupational Therapy?

In short, Occupational Therapy is a client-focused health profession that promotes health and wellbeing through occupation. The aim of this profession is to enable inflicted people to take part in the everyday activities of life.

To promote and maintain health, enhance development, prevent disability as well as increase independent function, they make use of work activities and self-care. In other words, an occupational therapist makes use of certain activities to assist in the client’s recuperation from physical or mental illness.

René offers her professional skill as Occupational Therapist to people of any age as well as gender group suffering from conditions such as mentioned below.

René Potgieter – Occupational Therapeutic Services

She specialises in the treatment of these conditions:

Neurological Conditions

 • Traumatic brain injuries, Spinal cord injuries as well as strokes.
 • Dementia together with other progressive neurological disorders.
 • Balance, endurance and/or coordination disturbances such as inability to control body movements or slurred speech.
 • Guillian Barré syndrome, in short, a condition where the immune system attacks part of the peripheral nervous system.

Physical Conditions

 • Amputations and hip, shoulder as well as knee replacements.
 • Hand and upper limb conditions such as tendon injuries, fractures and subluxation (partial dislocation). Also oedema (swelling), hand-shoulder syndrome, carpal tunnel syndrome, etc.
 • Scar management, as well as oedema management after a mastectomy (swelling of the arm on the side where lymph nodes have been removed)

Mental Conditions

 • Psychiatric diagnosis – Schizophrenia, Bipolar mood disorder, Anxiety disorders as well as Personality disorders and Depression.

Medical Illness – Special Care & Rehabilitation Needs

 • Covid-19 rehabilitation
 • Palliation – essentially helping a patient with a serious medical illness feel more comfortable focusing on the quality of life for the patient as well as the family.

Evaluation, Training & Other Intervention

 • Work assessments as well as Functional capacity evaluations.
 • Home evaluation together with adaptation thereof.
 • Caregiver training.
 • Fall prevention along with recovery sessions
 • Durable medical equipment and also assistive devices.

Contact René today for professional, approachable and compassionate support.

Sound Advice from LiveWell Therapy

There are four happiness chemicals readily and abundantly available for free:

 • First of all the reward chemical, Dopamine, acquired through eating food, reaching a goal, getting enough sleep along with taking a bath.
 • Secondly the love hormone, Oxytocin, gathered through socialising, physical touch, petting animals and also through helping others.
 • Thirdly the pain killer, Endorphin obtained through laughing, exercising, as well as listening to music.
 • Finally the mood stabiliser, Serotonin gained through exposure to the sun, nature walks, mindfulness, etc.

René Potgieter – Occupational Therapist

Cell: 060 508 6726


Carewell Centre

Fynbos Leefstyl Landgoed

Thys Vissie Rd

Stilbaai


LiveWell Therapy – Arbeidsterapie in Stilbaai

Gekwalifiseerde en ervare Arbeidsterapeut, René Potgieter, bied haar vaardighede aan enige persoon wat haar soort hulp benodig. LiveWell is ‘n Arbeidsterapiepraktyk in die Carewell Sentrum, deel van die Fynbos Leefstyl Landgoed in Stilbaai in die Wes-Kaap.

Wat is Arbeidsterapie?

Arbeidsterapie is ‘n kliëntgefokusde gesondheidsprofessie wat gesondheid en welsyn deur middel van aktiwiteite aanmoedig. Die doel van hierdie professie is om mense wat belas is met sekere toestande in staat te stel om deel te neem aan die daaglikse aktiwiteite van die lewe. Om hierdie doel te bereik, maak hulle gebruik van werksaktiwiteite en selfversorging.

René bied haar professionele vaardighede as Arbeidsterapeut aan persone van enige ouderdom en geslag wat sukkel met enige van die ondergenoemde toestande.

Skakel haar as jy wonder of sy jou kan help.

LiveWell Therapy – Arbeidsterapeutiese Dienste

René spesialiseer in die behandeling van die volgende toestande:

Neurologiese Toestande

 • Traumatiese breinbeserings, rugmurgbeserings, en so ook beroertes.
 • Demensie en ander progressiewe neurologiese versteurings.
 • Balans, uithouvermoë en/of koordinasieversteurings soos die onvermoë om liggaamsbewegings te beheer en onduidelike spraak.
 • Guillian Barré sindroom, ‘n toestand waar die immuunstelsel die senuweestelsel aanval.

Fisiese Toestande

 • Amputasies sowel as heup-, skouer- en knievervangings.
 • Hand en boarm kondisies soos seningbeserings, breuke en gedeeltelike ontwrigting of verstuiting. Ook edeem (swelling), hand-skouer sindroom, karpale sindroom en so meer.
 • Hantering van littekens sowel as edeem na ‘n mastektomie. (Swelling van die arm aan die kant waar die limfkliere verwyder is.)

Geestestoestande

 • Psgiatriese diagnoses soos Skisofrenie, Bipolêre gemoedversteuring, Angsversteuring, en so ook Persoonlikheidsversteurings en Depressie.

Mediese Siektetoestande – Spesiale Sorg & Rehabilitasiebehoeftes

 • Rehabilitasie na Covid-19
 • Palliasie – om ‘n persoon met ‘n ernstige siektetoestand gemakliker te laat voel met die fokus op die lewenskwaliteit van die persoon en so ook die familie.

Evaluering, Opleiding & Ander Ingryping

 • Werkskapasiteitsberaming asook evaluering van funksionele kapasiteit.
 • Evaluering sowel as aanpassing van die persoon se tuiste.
 • Versorgersopleiding.
 • Valvoorkoming asook herstelsessies.
 • Duursame mediese toerusting en so ook ondersteunende apparate.

Kontak René vandag nog vir professionele, toeganklike en deernisvolle ondersteuning.

Gesonde Raad van LiveWell Therapy

Daar is vier gelukbringende stowwe wat vrylik gratis beskikbaar is:

 • Eerstens die beloningsstof, Dopamien, wat verkry word deur kos te eet, ‘n doel te bereik, genoeg slaap te kry en so ook ‘n bad te neem.
 • Dan is daar die liefdeshormoon, Oksitosien, wat mens kry deur sosialisering, fisiese aanraking, troeteling van diere asook deur ander te help.
 • Verder is daar die pynverligter, Endorfien, gekry deur te lag, te oefen en so ook na musiek te luister.
 • Laastens is daar die gemoedstabiliseerder, Serotonien, verkry deur blootstelling aan die son, wandelinge in die natuur, asook oplettendheid, en so meer.

René Potgieter – Arbeidsterapeut in Stilbaai

Cell: 060 508 6726


Carewell Centre

Fynbos Leefstyl Landgoed

Thys Vissie Rd

Stilbaai