Stephan’s Auto Stilbaai – Vehicle Service and Repairs

Stephan's Auto Stilbaai - Vehicle Service and Repairs

Stephan’s Auto Stilbaai – Vehicle Service and Repairs

Located in the Kloof Industrial Area in Stilbaai East, Stephan’s Auto Stilbaai is ready to service or repair your vehicle. Having been working in the trade for more than 20 years, this mechanic is well equipped to repair any type of vehicle.

Stephan offers his personal services to customers in Stilbaai, Jongensfontein, Melkhoutfontein and immediate surrounding areas.

In local cases of emergency, he will gladly assist depending on his availability. For example with sorting out a dead battery at your home.Services

Stephan’s Auto Stilbaai performs any mechanical work on vehicles. However, they do not perform total engine overhauls, nor work on the electronics of vehicles.

Vehicle Services

During a service, they will attend to various aspects, for example engine oil and filter, fluid levels and the air filter. Also the brake system, condition of belts and hoses, cooling system, suspension and steering, etc. Depending, of course on the vehicle’s mileage and condition.

These checks and maintenance tasks help ensure the vehicle is safe, reliable, and performing optimally.

Should it be more convenient for you, Stephan’s Auto will service your vehicle at your house.

Mechanical Fault Identification/Detection and Repairs

Regular maintenance and timely repairs can help prevent or address mechanical issues, ensuring the vehicle’s safety, reliability, and longevity.

Some typical mechanical problems Stephan’s Auto Stilbaai can sort out for you:

 • Engine Misfires – When the engine skips one of its combustion cycles, causing a rough running engine. Or loss of power, and potential damage to the catalytic converter.
 • Transmission Issues – Including slipping gears, rough shifting, or complete failure to engage gears properly, which can be caused by low fluid levels. Also by worn clutch plates, or electronic control module malfunctions.
 • Brake Problems – Such as worn brake pads, brake fluid leaks, or malfunctioning brake callipers, leading to decreased braking performance or complete brake failure.
 • Suspension and Steering Troubles – Including worn-out shock absorbers, struts, or bushings and CV joints, causing poor handling, uneven tire wear, and an uncomfortable ride.
 • Electrical System Malfunctions – Such as dead batteries, faulty alternators and starters, resulting in starting problems. Likewise malfunctioning lighting systems, and other electrical component failures.
 • Cooling System Failures – Like radiator leaks, faulty water pumps, burst hoses, faulty fan belts, or thermostat malfunctions, leading to engine overheating. Overheating potentially leads to damage to vital engine components.
 • Fuel System Issues – Including clogged fuel injectors, fuel pump failures, or leaks in the fuel lines, causing poor fuel economy, rough idling, or engine stalling.
 • Exhaust System Problems – Such as holes or rust in the exhaust pipes, damaged mufflers, or faulty oxygen sensors. Usually leading to increased emissions, loud exhaust noise, or decreased engine performance.
 • Fluid Leaks – Such as oil leaks, coolant leaks, or power steering fluid leaks, which can lead to engine damage, overheating, or loss of power steering.

Of course there are many more possible problems your vehicle might throw at you, but Stephan’s Auto Stilbaai is there to assist you – efficiently and affordably.

Stephan’s Auto Stilbaai – Voertuigdiens en -Herstel

Hulle is geleë in die Kloof Industriële gebied in Stilbaai-oos en gereed om jou voertuig te diens of te herstel. Hierdie motorwerktuigkundige werk reeds meer as 20 jaar in die bedryf. So hy is goed toegerus om enige stukkende voertuig te herstel.

Stephan bied persoonlike diens aan kliënte in Stilbaai, Jongensfontein en Melkhoutfontein en onmiddellike omgewing.

In plaaslike gevalle van nood sal hy graag kom help indien hy beskikbaar is. Soos byvoorbeeld om ‘n pap battery by jou huis te kom uitsorteer.

Dienste

Stephan’s Auto Stilbaai doen enige meganiese werk op voertuie, maar hulle onderneem nie algehele enjinopknappings, of elektroniese werk nie.Diens van Voertuie

Tydens ‘n voertuigdiens sal hulle aandag gee aan verskeie aspekte, bv. enjinolie en filter, vloeistofvlakke, en remstelsel. Ook die toestand van bande soos die waaierband en pype, die lugfilter, verkoelingstelsel, vering en stuur, en so meer. Afhangende natuurlik van die toestand van die voertuig en die aantal kilometers op die klok.

Hierdie kontroles en instandhoudingstake help verseker dat die voertuig veilig, betroubaar en optimaal presteer.

Sou dit vir die kliënt geriefliker wees, sal Stephan’s Auto Stilbaai die diens by jou huis kom doen.

Meganiese Foutnasporing en Herstel

Gereelde instandhouding en tydige herstelwerk kan help om meganiese probleme te voorkom of aan te spreek. Sodoende kan die voertuig se veiligheid, betroubaarheid, en lewensduur verseker word.

Voorbeelde van tipiese meganiese probleme wat Stephan’s Auto vir jou kan uitsorteer:

 • Foutiewe Ontbranding van Enjin – Die enjin slaan van sy verbrandingssiklusse oor, wat lei tot ‘n onreëlmatig lopende enjin, kragverlies, en potensiële skade aan die katalisator.
 • Transmissieprobleme – Ratte wat gly, moeilike ratwisseling, of totale onvermoë om ratte te wissel, wat veroorsaak kan word deur lae vloeistofvlakke, geskeurde koppelplaatjies, of foutiewe elektroniese beheermodules.
 • Remprobleme – Soos verslete remblokke, remvloeistoflekke, of onklaar remknypers, wat lei tot verminderde remvermoë of totale remverlies.
 • Vering- en Stuurprobleme – Insluitende verslete skokbrekers, stutte, of busse, wat swak hantering, oneweredige afloop van bande, en ‘n ongemaklike rit veroorsaak.
 • Elektriese Stelselfoute – Soos dooie/pap batterye, foutiewe alternators en aansitters, wat lei tot aanskakelingsprobleme, ligte wat nie werk nie, en ander foutiewe elektriese komponente.
 • Verkoelingstelseldefekte – Soos verkoelerlekke, foutiewe waterpompe, of termostaatdefekte, wat tot enjinoorverhitting en potensiële skade aan belangrike enjinkomponente kan lei.
 • Brandstofstelselprobleme – Insluitende verstopte brandstofinspuiters, onklaar brandstofpomp, of lekke in die brandstoflyne, wat swak brandstofverbruik, ongelyke luiering, of enjinstaking veroorsaak.
 • Uitlaatstelselprobleme – Soos gate of roes in die uitlaatpype, beskadigde klankdempers, of foutiewe suurstofsensors, wat lei tot verhoogde uitlaatgasse, harde uitlaatklanke, of verminderde enjinprestasie.
 • Vloeistoflekke – Soos olielekke, verkoelervloeistoflekke, of kragstuurvloeistoflekke, wat kan lei tot enjinskade, oorverhitting, of verlies van kragstuurfunksionaliteit.

Daar is natuurlik nog baie meer moontlike probleme wat jou voertuig kan gee. Stephan’s Auto is daar om jou te help – bedrewe en bekostigbaar.