Archpro Architects – Crafting Functional and Aesthetic Spaces in Great Brak River, Garden Route

Archpro Architects - Archpro Argitekte

Archpro Architects – Crafting Functional and Aesthetic Spaces in Great Brak River, Garden Route

Currently based in Great Brak River near Hartenbos, Mossel Bay. Archpro Architects has been a prominent player in the architectural design landscape since 1996. They specialise in creating functional, efficient, and aesthetically pleasing spaces. Archpro Architects serves the entirety of the Western Cape Garden Route, providing a high standard of professional service.

Business Overview

Archpro Architects employs the latest technology, utilising Computer Aided Design software (CAD) and modern electronic equipment to ensure precision and innovation in their architectural designs. The business is registered with the South African Council for the Architectural Profession (SACAP). It also holds membership with the South African Institute of Architects (SAIA), underscoring its commitment to professionalism and industry standards.

The Architect

With a B.Arch. degree obtained in 1988, the architect at Archpro Architects brings extensive experience to the table. Beyond architectural skills, the architect has garnered recognition for design innovations in diverse fields, including the creation of luxurious caravans and horse stables.

Drawing clients from developers, institutions, government organisations, provincial administrations, and the private sector, the architect’s expertise spans a wide range of architectural services.

Architectural Services

Archpro Architects focuses on architectural design and plans, offering personalised attention from project initiation to finalisation. The creative and artistic designs result in elegant, modern buildings characterized by excellent use of natural light and innovative features, including creative stonework.

The range of architectural services includes:

 • Architects
 • Design services
 • Project management
 • Building plan approvals
 • Municipal plan drawings
 • House plans
 • Drawing services

Architectural Projects

Archpro Architects has an extensive portfolio covering various project types:

 • Residential Projects: Homes, residential developments, and housing estates designed according to client specifications.
 • Commercial Projects: Shopping centres, petrol stations, office blocks, sport facilities, and industrial developments designed in compliance with legislation and safety protocols.
 • Renovation Projects: Additions to existing buildings and restoration of heritage buildings.
 • Government Projects: Designing buildings for national government and municipalities, such as hospitals, schools, libraries, community centres, police stations, traffic departments, post offices, justice buildings, chapels and more.
 • Divergent Projects: Diverse projects requiring unique designs, including outdoor markets, caravans, horse stables, Nutec homes and offices, mobile unit shops, and more.

In conclusion, Archpro Architects offers a comprehensive range of architectural services, combining creativity, professionalism, and technological expertise to deliver solutions that meet the unique needs of their clients throughout the Garden Route area.

Business Hours

Operating on weekdays from 08:00 to 17:00, Archpro Architects is dedicated to providing accessible and reliable architectural services to its clients.

Archpro Argitekte – Ontwerp van Funksionele en Estetiese Ruimte 

Huidiglik gebaseer in Groot Brakriver naby Hartenbos, Mosselbaai, is Archpro Architects ‘n prominente rolspeler in die wêreld van argitektoniese ontwerp sedert 1996. Hierdie argitekte spesialiseer in die skepping van funksionele, effektiewe, en esteties strelende ruimtes en bedien die hele Wes-Kaapse Tuinroete met hoë kwaliteit professionele diens.

Besigheidsoorsig

Archpro Argitekte maak gebruik van die nuutste tegnologie, wat Computer Aided Design (CAD) sagteware en moderne elektroniese toerusting insluit. Sodoende verseker hulle presisie en innovasie in hul argitektoniese ontwerpe. Die besigheid is geregistreer by die Suid-Afrikaanse Raad vir die Argitektuurprofessie (SACAP) en is ‘n lid van die Suid-Afrikaanse Instituut van Argitekte (SAIA). Dit benadruk hulle toewyding aan professionele gedragskodes en bedryfsstandaarde.

Die Argitek

Met ‘n B.Arch. graad wat in 1988 behaal is, bring Archpro se argitek omvattende ervaring na die tafel. Benewens argitektoniese vaardighede, het die argitek ook erkenning ontvang vir ontwerpinovasies in verskillende velde, insluitend die ontwerp van luukse karavane en perdestalle.

Kliënte sluit ontwikkelaars, instellings, regeringsorganisasies, provinsiale administrasies, en so ook die privaatsektor in. Hierdie argitek se kundigheid strek dus oor ‘n wye spektrum van argitektoniese dienste.

Argitektoniese Dienste

Archpro Argitekte fokus op argitektoniese ontwerp en planne, en skenk persoonlike aandag vanaf die aanvang tot die voltooiing van die projek. Die kreatiewe en kunstige ontwerpe lei tot elegante, moderne geboue wat getuig van hulle uitstekende gebruikmaking van natuurlike lig en ander innoverende kenmerke, insluitend die kreatiewe aanwending van klipwerk.

Hulle argitektoniese dienste sluit in:

 • Argitekte
 • Ontwerpdienste
 • Projekbestuur
 • Bouplangoedkeurings
 • Munisipale plantekeninge
 • Huisplanne
 • Tekendienste

Argitektoniese Projekte

Archpro Architects het ‘n omvattende portefeulje wat verskeie tipes projekte dek:

 • Residensiële Projekte: Huise, residensiële ontwikkelings, en landgoed, ontwerp volgens kliëntespesifikasies.
 • Kommersiële Projekte: Winkelsentrums, vulstasies, kantoorblokke, sportfasiliteite, en nywerheidsontwikkelings ontwerp in ooreenstemming met wetgewing en veiligheidsregulasies.
 • Renovasieprojekte: Aanbouings aan bestaande geboue en die herstel van erfenis- of historiese geboue.
 • Regeringsprojekte: Die ontwerp van geboue vir die nasionale regering en munisipaliteite, soos hospitale, skole, biblioteke, gemeenskapsentrums, polisiekantore, verkeersdepartemente, poskantore, regsgeboue, kapelle, en so meer.
 • Alternatiewe Projekte: Verskeie projekte wat ‘n ander soort ontwerp vereis, soos opelugmarkte, karavane, perdestalle, Nutec-huise/kantore, mobiele eenheidswinkels, en so meer.

Om saam te vat: Archpro Architects bied ‘n omvattende reeks argitektoniese dienste aan kliënte in die Tuinroetegebied. Met hulle kreatiwiteit, professionalisme en tegnologiese kundigheid poog hulle om in die unieke behoeftes van diverse kliënte te voorsien.

Besigheidsure

Weeksdae van 08:00 tot 17:00.

Bennie Cilliers


Visit their Website: Archpro Architects - Archpro Argitekte