Garden Route Funeral Services – Mossel Bay

Garden Route Funeral Services - Mossel Bay

Garden Route Funeral Services – Mossel Bay

Professional and compassionate undertakers in Mossel Bay. Trust Garden Route Funeral Services to assist you in times of bereavement, from the removal of the body up to the burial or cremation.

Allow them to take care of the memorial leaflets, the flowers, the death certificate, the coffin as well as providing and driving the hearse and preparing the grave side. Everything arranged according to your needs and wishes to help you through the process with the least stress and pain possible.

Their services include coffins and funerary/cinerary/burial urns, and they can also assist with tombstones/gravestones.

Location

The main office of this family owned business is at 75 Bland Street in Mossel Bay. They also have two more branches in the Hessequa area in the Western Cape Garden Route, namely Riversdale and Stilbaai.

Their offices are open for consultations on weekdays from 09:00 – 17:00.

They also have a 24/7 helpline for immediate assistance.

Services

 • Arrangements – they understand how difficult it is for a bereaved person to handle the choices, planning and all the arrangements regarding a funeral without the assistance of a professional and experienced person.
 • Burial or cremation – whether it is a burial or cremation, these undertakers accommodate all requests to personalise the funeral, customising it according to the preference of the family. For instance, they can arrange for choirs, soloists, photographs, sound systems, recording of the service, and more.
 • Funeral services – Garden Route Funeral Services offers different types of funeral services to embrace a variety of needs:
  • Religious – they accommodate all denominations and can arrange for a church as well as a pastor or priest.
  • Nonreligious – if you prefer a humanist or civil funeral, they are able to recommend a humanist celebrant.
  • Evening service – should you prefer an evening service, they can arrange for candles to create a special atmosphere.
  • Living service or pre-funeral – in the case of a terminally ill person, family can request a living service to celebrate a life to enable this person to also say goodbye.
 • Live streaming of memorial service – these days families and friends are spread all over the globe. Fortunately the internet makes it possible to “attend” the funeral from anywhere through live streaming. Full memorial services streamed via facebook are scheduled in advance and stay online permanently for revisiting. At this point in time, the live streaming service is only available at our main branch in Mossel Bay.
 • Chapel and catering venue – the Mossel Bay branch offers a Chapel and reception hall for wakes and viewing, funeral services as well as after funeral gatherings. There are also discreet areas where small groups can have discussions in private.
 • Registration of death – they handle all the administration regarding documentation and registration of death and also supply a death certificate.
 • Transportation service – they can assist customers with transport needs as well.
 • Funeral insurance cover – additionally Garden Route Funeral Services offers a variety of funeral insurance policies to suit your needs. Furthermore they assist with the redeeming process, no matter whether the policy is with them or another insurer.

Sonika Weston

Office: +27 (44) 285-0996

Cell: +27(0)82 413 3250


75 Bland Street

Mossel Bay


Begrafnisdienste – Garden Route Funeral Services – Mosselbaai

Professionele en deernisvolle ondernemers in Mosselbaai. Vertrou Garden Route Funeral Services om jou by te staan in tye van verlies, van die verwydering van die liggaam, tot die teraardebestelling of verassing.

Laat hulle sorg vir die begrafnisbriewe, blomme, doodsertifikaat, kis, die bring van die liggaam met die lykswa, die voorbereiding van die graf, en so meer. Hulle doen alles volgens jou wense en behoeftes en help jou om deur die hele proses te gaan met die minste pyn en stres as moontlik.

Hulle dienste sluit kiste en askissies/urns in en hulle kan jou ook help t.o.v. grafstene.

Ligging

Die hooftak van hierdie familiebesigheid is by Blandstraat 75 in Mosselbaai. Hulle het ook twee ander takke in die Hessequa-gebied in die Wes-Kaapse Tuinroete, naamlik Riversdal en Stilbaai.

Die kantore is op weeksdae van 09:00 – 17:00 oop vir konsultasies.

Hulle het ook ‘n 24/7 hulplyn vir onmiddellike bystand.

Dienste

 • Reëlings – hulle verstaan hoe moeilik dit vir ‘n bedroefde persoon is om keuses, beplanning en reëlings t.o.v. ‘n begrafnis te behartig sonder die hulp van ‘n professionele en ervare persoon.
 • Teraardebestelling of verassing – of dit ‘n verassing is, en of die persoon in ‘n graf geplaas word, hierdie begrafnisondernemers akkommodeer alle versoeke om ‘n begrafnis te laat aanpas by persoonike keuses. So byvoorbeeld kan hulle vir kore, soliste, foto’s, klanksisteme, opnames van dienste en so meer, sorg.
 • Begrafnisdienste – Garden Route Funeral Services bied verskillende tipes dienste aan om aan verskillende behoeftes te voldoen.
  • Godsdienstig – hulle akkommodeer alle denominasies en kan namens jou ‘n kerk, en so ook ‘n predikant, pastoor of priester reël.
  • Niegodsdienstig/Siviel – sou die familie ‘n humanitêre of siviele begrafnis verkies, kan hulle ‘n selebrant aanbeveel.
  • Aanddienste – as jy ‘n aandbegrafnis sou verkies, kan hulle ‘n spesiale stemming skep d.m.v. kerse.
  • Lewende of voordoodse dienste – in die geval van terminal siek persone, kan familie so ‘n diens waartydens die siek persoon ook afskeid kan neem, versoek.
 • Regsteeekse stroming van gedenkdienste – familie en vriende is vandag oor die aardbol en land verprei. Gelukkig maak die internet dit moontlik om ‘n gedenkdiens van enige plek af d.m.v. regstreekse stroming “by te woon”. So ‘n gedenkdiens, wat via facebook gestroom word, word vooraf geskeduleer en bly permanent aanlyn sodat dit weer later gekyk kan word. Op hierdie stadium is die regstreekse stromingsdiens slegs by die hooftak in Mosselbaai beskikbaar.
 • Kapel en onthaalplek – die Mosselbaai-tak het ‘n Kapel en onthaalruimte waar besigtigings, wake en so ook gedenkdienste gehou kan word. Daar is ook diskrete areas waar klein groepies privaat kan gesels.
 • Registrasie van afsterwe – hulle hanteer alle administrasie rakende dokumentasie en registrasie van afsterwe en so ook voorsien hulle ‘n doodsertifikaat.
 • Vervoerdienste – waar nodig kan hulle ook kliënte met vervoer bystaan.
 • Begrafnisversekeringsdekking – Garden Route Funeral Services bied ook ‘n verskeidenheid begrafnispolisse volgens jou behoeftes. Hulle help jou om so ‘n polis op te eis, selfs ook dié van ‘n ander versekeraar.

Sonika Weston

Office: +27 (44) 285-0996

Cell: +27(0)82 413 3250


75 Bland Street

Mossel Bay