Hessequa Municipality Resort Rules / Hessequa Munisipalitiet Oordreëls

 1. OORDREëLS

Die volgende reëls is van toepassing by alle oorde.

Kennisgewing: Besoekers betree die oord en die gebruik van alle geriewe op eie risiko. Die Munisipaliteit en sy werknemers by die onderskeie oorde aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige beserings, verlies of skade aan persoon/e, voertuie of enige ander eiendom nie en aanvaar ook nie aanspreeklikheid daarvoor nie. Die reg van toegang word streng binne die onderskeie oorde voorbehou. Oortreding van enige reëls mag lei tot onmiddellike uitsetting deur Oordbestuurder/Beampte.

 

            Algemeen

 • Geliewe uself vooraf te vergewis van die kantoor-ure by die betrokke Oord waar u vakansie hou. Maandae tot Vrydae open die kantore normaalweg om 7:45 behalwe op Woensdae, 08:00 en sluit die kantore Maandag tot Donderdag om 16:30 en op Vrydae om 15:30.
 • Die aankomstyd strek vanaf 14:00 tot 17:00 op die dag van aankoms, en die vertrektyd is nie later as 10:00 op die dag van vertrek nie. Indien aankoms na 17:00 geskied moet die vakansieganger vooraf met die kantoor die nodige reëlings tref.
 • Geen persoon word binne die oord toegelaat indien enige gelde uitstaande is nie.
 • ʼn Deposito, soos deur die Raad vasgestel, is betaalbaar en sal aangewend word as `n Sleutel/afstandbeheer/breekskade deposito. Hierdie deposito sal weer terugbetaal word aan die vakansieganger nadat ‘n inspeksie uitgevoer is en daar geen skade of verliese is nie. (Breeksade deposito’s word eers binne sewe(7) werksdae terugbetaal in die besoeker se bankrekening nadat daar bevestig is dat daar geen breekskades is nie.)
 • Staanplek/hutte mag onder geen omstandighede onderverhuur word nie.
 • Die maksimum toegelate persone per staanplek soos aangedui in die tariewelys mag onder geen omstandighede oorskry word nie en die maksimum toegelate persone in die hutte word beperk tot die hoeveelheid beddens in die hut.
 • Die identifikasie plakkers moet tydens die Desember skoolvakansie tydperk ten alle tye sigbaar vertoon word in die voertuig se ruit.
 • Laat alle geriewe in ’n skoon en netjiese toestand soos waarin u dit ontvang het, deur alle koppies, glase, eetgerei ens wat gebruik is te was en terug te pak in die kaste en om alle blikkies, bottels en papiere in die asblik wat voorsien word in die hut, te plaas.
 • Die spoedbeperking binne die oord is maksimum 20km/uur. Bestuur asseblief versigtig en gehoorsaam die padtekens.
 • Die kampeerder in wie se naam die staanplek/hut bespreek is sal verantwoordelik wees vir die gedrag van persone op/in sy staanplek/hut.

 

 • Ten einde goeie orde in die oorde te handhaaf word die volgende handelinge verbied:
 • die gebruik van taal of die verrigting van enige handeling wat daarop bereken is om goeie orde te versteur,
 • die veroorsaking van steurings deur bakleiery, geskree, getwis of gesing en drankmisbruik.
 • Die maak, voorsien of weergee van enige musiek op so manier wat inmeng met die rustigheid, die gerief en vrede van die kampeerders/bewoners of die algemene publiek nie.
 • Radio’s en TV toestelle moet ten alle tye sag gestel wees.
 • Stilte na 23:00.
 • Enige Munisipale Verordening van Hessequa Munisipaliteit oortree nie.
 • Geen troeteldiere (soogdiere, reptiele, visse of amfibieë) word toegelaat nie.
 • Geen vuurwerke mag in kampterrein of sekere Dorpe (Bv JFT) afgevuur word nie.
 • Bome en plantegroei mag nie beskadig word nie.
 • Persone mag nie op die wasbakke by gerieweblokke sit nie.
 • Geen grond vure word toegelaat nie. Bring u eie staanbraai en rooster.
 • Vure mag slegs op geboude braaiplekke/mobiele braaiers gemaak word.
 • Geen warm as mag in vullisdromme of op die grond gestort word nie.
 • Geen tuinslange vir die was van voertuie, bote, karavane of sleepwaens mag gebruik word nie.
 • Kinders onder 8 jaar moet deur hul ouers na die gerieweblok vergesel word.
 • Geen gespelery of gehardloop in badkamers/opwasplekke nie.
 • Alle karavane moet toegerus wees met ‘n brandblusser(getoets & SABS goedgekeur)
 • Geen vorm van handeldryf (besigheid) word in oord toegelaat nie behalwe by die perseel wat verhuur word as ‘n kiosk.
 • Geen elektriese verlengingskoorde/antennas/DSTV koorde mag oor paaie gelê word nie.
 • Vis mag slegs op aangewese plekke skoon gemaak word.
 • Geen slag/doodmaak/verwerking van enige dier/voël of enige lewende dier word in oord toegelaat nie.
 • Algemene reël, binne die grense van die oord, het voetgangers die reg van weg.
 • Geen persoon mag enige plakaat op Munisipale eiendom binne die oord aanbring nie.
 • Geen persoon mag enige handeling pleeg wat enige besering aan ‘n ander persoon kan veroorsaak nie, of die beskadiging of verwoesting van enige eiendom of die gebruik van enige brandbestrydings toerusting of noodtoerusting anders as vir die gebruik in noodtoestande.
 • Geen persoon mag op enige ander plek urineer, ontlas of “porta potties” leegmaak as in die aangewese ablusiegeriewe vir die doel voorsien nie.
 • Geen persoon mag kaal of met onbetaamlike kleredrag buite ʼn aantrekkamer, toilet of in die publiek verskyn nie.
 • Besoekers van kampeerders sal alleenlik toegelaat word as reëlings vooraf met kantoor getref word wat insluit:
 • Doel van besoek moet verklaar word.
 • Besoekers moet die perseel verlaat nie later as 24:00 nie
 • Geen besoeker sal toegelaat word om te oornag, sonder die toestemming van die oordbestuurder en teen die betaling van die addisionele tarief soos uiteengesit in die Raad se tariewe lys nie.
 • Besoekers moet ten alle tye buite die oord parkeer.
 • Een woonwa met twee aanslaantente en 2 klein “dome” tente word toegelaat per staanplek anders slegs 3 “dome” tente. Die grense van die staanplek mag nooit oorskry word nie.
 • Vullishouers moet op die straatfront gedeelte gehou word vir maklike verwydering van vullis.
 • Ablusieblokke wat in die buite seisoen gesluit word, mag nie gebruik word nie en sal die beskikbare ablusieblokke aan u uitgewys word by aankoms.
 • Staanplekke wat afgespêr is, mag nie gebruik word nie.
 • Geen los soliede grondseile word toegelaat nie, slegs skadu-nette tipe grondseile. 

 Hutte

 • Geen tente/woonwaens of enige ander mobiele woonwa eenhede word by hutte toegelaat nie.
 • Die vakansiegangers is self verantwoordelik vir die voorsiening van beddegoed, skoonmaakmiddels en ʼn braairooster.
 • Die inventaris items van die hut moet by aankoms deur die huurder nagegaan word en alle tekorte of gebreke moet onmiddellik gerapporteer word by die kantoor. By versuim om die inventaris lys na te gaan en daar ontstaan tekorte of gebreke, kan die kostes vir die vervanging daarvan onmiddellik van die huurder se deposito verhaal word.
 • Indien ‘n hut onnet of vuil agtergelaat word sal 50% van die deposito teruggehou word.
 • Breekskade deposito sal vir enige gebreke by ‘n hut aangewend word, indien die skade egter groter is as die deposito, sal die uitstaande kostes van die vakansieganger verhaal word.
 • Geen huisraad, eetgerei, linne of toerusting mag uit die hutte verwyder word nie.
 • Vervanging van breekware moet vooraf met die Oordbestuurder bespreek word indien die vakansieganger breekware in die hut breek en dit self wil vervang.

           Sleutels/afstandbeheer

 • Indien sleutels en afstandbeheer kontroles nie op die dag van vertrek ingehandig word nie, sal die deposito verbeur word.
 • Afstandbeheer kontroles mag slegs gebruik word om die oorde binne te kom of te verlaat. Misbruik daarvan sal u, u deposito laat verbeur en u voertuig moet buite die oord geparkeer word.
 • U mag nie sonder toestemming die hekke oopmaak en persone en/of ander voertuie toelaat tot die oord nie.
 • Enige verlore/vermiste/gesteelde/stukkende afstandbeheer kontroles sal herstel of vervang word uit die betrokke deposito.
 • Slegs een afstandbeheer kontrole per staanplek/hut sal uitgereik word.
 • Gerieweblok sleutels en afstandbeheer kontroles is en bly die eiendom van die Munisipaliteit en moet by vertrek ingehandig word.

           Voertuie

 • Geen privaat vragmotor of enige swaarvoertuig word in oord toegelaat nie. Parkeerruimte (indien beskikbaar) soos aangedui by oord moet gebruik word. Nie van toepassing op noodvoertuie en mobiele motorhuise nie.
 • Slegs een motor per staanplek/hut word toegelaat. ʼn Tweede voertuig en/of boot word toegelaat teen die betaling van ‘n tarief soos in die Raad se tariewelys, met die goedkeuring van die Oordbestuurder indien spasie beskikbaar is op die betrokke toegewysde staanplek.
 • Geen motorfietse, bromponies, vierwielmotorfiets of driewiel motorfietse mag binne die oord bestuur word nie.
 • Geen herstelwerk of diens aan enige voertuig mag binne die oord gedoen word nie, behalwe vir die doel om die voertuig weg te sleep.

           Kansellasies en Terugbetaling van kampeergelde

 • Vooruit besprekings wat gekanselleer word sal slegs terugbetaal word, per ontvangs van ʼn skriftelike aansoek en sal die volgende persentasie van die totale gelde wat reeds betaal is, as administratiewe koste, verhaal word van die bedrag:
 • Indien ‘n aansoeker wat suksesvol geplaas is vir Desember/Januarie huisvesting sy bespreking voor of op 31 Oktober, kanselleer sal 30% van die bedrag wat reeds betaal is terug gehou word deur die Munisipaliteit as administrasiekoste.
 • Geen terugbetaling van verblyfgeld sal gemaak word vir diegene wat hul verblyf vir Desember/Januarie na 31 Oktober kanselleer nie of wat nie die tweede gedeelte van hulle verblyf gelde teen 31 Oktober of 15 November in die geval van Preekstoel en die Witsand Middelkamp betaal het nie en die bespreking as gekanselleer beskou word deur die Munisipaliteit, behalwe in die geval van ‘n sterfte (doodsertifikaat of ‘n beëdigde verklaring moet voorsien word), mediese redes (mediese sertifikaat moet voorsien word) of enige ander saak (bewys deur S.A.P.D verslag/saak nommer), sal ‘n 25% administrasiefooi gehef word.
 • Die bedrag wat terugbetaalbaar is aan die aansoeker sal binne ‘n tydperk van 14 werksdae vanaf die datum waarop die kansellasieskrywe deur ‘n Munisipale amptenaar ontvang is, betaal word.
 • Indien ‘n aansoeker sy staanplek/hut wat aan hom/haar toegeken is vir paasnaweek en/of die Maart/April skoolvakansie10 kalenderdae voor die persoon se aankoms datum volgens die aansoenvorm kanselleer word 50% as administratiewe koste verhaal van die bedrag wat reeds betaal is en indien die aansoeker minder as 10 dae voor die datum van aankoms sy bespreking kanselleer word die volle bedrag wat reeds betaal is verbeur.
 • Vir kansellasies wat nie hanteer kan word ingevolge die bostaande paragrawe nie, sal ‘n administrasie heffing van 25% van die volle huurgeld wat reeds betaal is, verhaal word.
 • Indien ‘n bewoner van ‘n hut vroeër vertrek as die vertrek datum op sy aansoekvorm word geen terugbetaling van die van oorblywende nagte gedoen nie.

Campsite application procedure for Dec 2019 / Kampplek aansoekprosedure vir Des 2018

* Die sluitingsdatum vir aansoeke is 31 Maart 2019.
* Aansoekvorms is beskikbaar by die Karavaanpark of op die munisipale webtuiste www.hessequa.gov.za
* Die bevestigingskrywes sal in die eerste week van Julie 2019 aan u gestuur word.
* Die deposito (50% van die totale kampgelde) is betaalbaar teen 31 Augustus 2019 en die balans teen 31 Oktober 2019, behalwe by Preekstoel en Witsand Middelkamp waar die balans betaal moet word teen 15 November 2018.
Die Raad het reeds die tariewe vir die 2019/2020 (1 Julie 2019 – 30 Junie 2020) finansiële jaar goedgekeur.
Vir die elektroniese aansoekvorm en meer inligting besoek www.hessequa.gov.za