Jager Roofing – Seamless Gutters in Stilbaai

Jager Roofing Seamless Gutters

Jager Roofing – Seamless Gutters in Stilbaai

When it comes to supplying as well as installing seamless gutters, Jager Roofing does not disappoint. They provide and install seamless aluminium pre-painted, doubled coated Polymer Silicon baked enamel gutters, and they provide general roof maintenance. They spray paint roofs, install water tanks as well as provide a roof leak detection and roof waterproofing service.

Jager Seamless Gutters provides their services throughout the Hessequa areas like Still Bay, Jongensfontein, Albertinia, Heidelberg, Gouritsmond, Riversdal and Melkhoutfontein.

Emile de Jager and his team guarantees cost effective prices as well as strive to always provide professional and quality craftsmanship.

Jager Roofing – Seamless Gutters in Stilbaai & Jongensfontein.

Their services include the following:

  • Supplying as well as installing of aluminium seamless gutters and downpipes;
  • Building and installing seamless gutters as per specific sizes;
  • General roof Maintenance;
  • Painting roofs and structures;
  • Water tank installations.

Seamless Gutter Suppliers and Installers in Hessequa

The difference between regular gutters and seamless gutters is that regular gutters are precut to make it easier to install. While seamless gutters are just that, full length gutters as per custom length, size and fitted without any joints. They are made of aluminium and thus ideal for coastal areas because they resist rust and lasts longer, requiring less maintenance.

Furthermore, they build these gutters on site as per specific sizes and dimensions to ensure a perfect fit. After constructing the gutters, they will install them making sure you have a perfect water flow. Leaving you with a perfectly working gutter system.

Roof Maintenance by Jager Roofing

Do you have a clogged or broken gutter? Jager Roofing is here to help, providing general gutter cleaning and repairing services. As well as the cleaning, restoration and spray painting of roofs. Not to mention that they also detect water leaks and provide a roof waterproofing service.

It is very important to keep your roof maintained, especially the gutter systems. When a gutter or downspout is clogged it can lead to various problems. Like foundation and basement leakages as well as mould growths. A clogged steel gutter or downspout can also cause rust and lead to water leaks.

Before this happens, contact Emile de Jager to maintain and clean your gutters!

Water Tank Installations in Stilbaai, Jongensfontein and Throughout Hessequa

Jager Seamless Gutters also installs water tanks.

You may wonder why a water tank is necessary when you already have access to tap water. A tank reduces your water bills and wastage when raining. Usually when it rains, the water pours down from drains and gutters, wasting every drop. But with a water tank you save that water, leaving it ready for clean natural drinking water, gardening and much more.

Now a days it is compulsory to install a water tank when building a new house or building. You need someone to supply and install a tank. Luckily, Jager Roofing and his team will handle all of this, leaving you with a clean and working water tank.

So in essence, Jager Roofing & Seamless Gutters is your best option when searching for a new water and gutter system. Or even a new look to your roof.

For any seamless gutter, roofing or water tank assistance, contact

Emile De Jager

Cell: 079 898 1810


Jager Roofing – Naadlose Geute

Opsoek na iemand wat die voorsiening sowel as installering van naatlose geute kan handhaaf? Jager Dakdienste stel nie teleur nie. Hulle bied en installeer naatlose aluminium geverfde, dubbele bedekte Polymer Silikon-gebakte emalje geute, en bied algemene dakonderhoud. Hulle spuit-verf dakke, installeer watertenks en bied ‘n opsporing van daklekke asook waterdigting.

Jager Seamless Gutters lewer hul dienste in die Hessequa-gebiede soos Stillbaai, Jongensfontein, Albertinia, Heidelberg, Gouritsmond, Riversdal en Melkhoutfontein.

Emile de Jager en sy span waarborg koste-effektiewe pryse, en streef daarna om altyd professionele en gehalte vakmanskap te lewer.

Jager Roofing – Seamless Gutters in Stilbaai & Jongensfontein. 

Hulle dienste sluit die volgende in:

  • Toevoer sowel as die installering van aluminium naatlose geute en afvoerpype;
  • Die bou en installering van naatlose geute volgens spesifieke groottes;
  • Algemene instandhouding van dakke;
  • Die verf van dakke en strukture;
  • Watertenkinstallasies.

Naadlose geuteverskaffers en installeerders in Hessequa 

Die verskil tussen gewone geute en naatlose geute is dat gewone geute vooraf gesny word om dit makliker te installeer. Alhoewel naatlose geute presies dit is, word hul gesny volgens presiese afmetings. Hulle is van aluminium en dus ideaal vir kusgebiede, omdat hulle roes weerstaan, langer hou en minder onderhoud benodig.

Verder bou hulle die geute op jou perseel volgens spesifieke groottes en afmetings om ‘n perfekte pasvorm te verseker. Nadat die geute gebou is, sal hulle dit installeer om seker te maak dat jy die perfekte watervloei het. Hul Laat jou dus met ‘n perfek werkende geutstelsel.

Dakonderhoud deur Jager Roofing 

Het jy ‘n verstopte of gebreekte geut? Jager Roofing is hier om te help met die verskaffing van algemene geutskoonmaak- en hersteldienste. Sowel as die skoonmaak, herstel en spuitverf van dakke. Om nie te praat van hul waterlek opspoor en dakdigtheid dienste nie.

Dit is baie belangrik om jou dak in stand te hou, veral die geutstelsels. As ‘n geut of afvoerpyp verstop is, kan dit tot verskillende probleme lei. Soos fondament- en kelderlekkasies sowel as muf-groei. ‘n Verstopte staal geut of afvoer kan ook roes en waterlekkasies veroorsaak.

Voordat dit gebeur, kontak Emile de Jager om jou geute in stand te hou en skoon te maak!

Watertenkinstallasies in Stilbaai, Jongensfontein en dwarsdeur Hessequa 

Jy wonder dalk waarom ‘n watertenk nodig is as jy reeds toegang tot kraanwater het. ‘n Tenk verminder jou waterrekening en vermorsing as dit reën. Gewoonlik, as dit reën, stort die water uit dreine en geute en mors elke druppel. Maar met ‘n watertenk bespaar jy die water en kan dit gebruik vir skoon natuurlike drinkwater, tuinmaak en nog vele meer.

Deesdae is dit verpligtend om ‘n watertenk te installeer as jy ‘n nuwe huis of gebou bou. Jy het iemand nodig om ‘n tenk te voorsien en te installeer. Gelukkig sal Jager Roofing en sy span dit alles hanteer en vir jou ‘n skoon en werkende watertenk agterlaat.

Jager Roofing & Seamless Gutters die beste opsie wanneer jy ‘n nuwe water- en geutstelsel soek.

Emile De Jager

Cell: 079 898 1810