Mike Medcalf Geomatics – Land Surveyor in the Garden Route

Mike Metcalf Geometrics

Mike Medcalf Geomatics – Land Surveyor in Mossel Bay and throughout the Garden Route

Qualified, registered and also highly experienced professional land surveyor in Little Brak near Mossel Bay. Mike Medcalf Geomatics performs cadastral surveys, topographical surveys, as well as setting out surveys in the Western Cape Garden Route region.

Background

Mike Medcalf Geomatics is a land surveying company in Little Brak near Mossel Bay in the Western Cape. Mike holds a BSc in Civil Engineering, as well as Land Surveying, which qualifies him to perform land surveying consulting, along with engineering survey projects.

Registered as professional land surveyor, he has an impressive list of challenging land and engineering surveys which he has successfully completed over the years.

Although situated in Little Brak, he offers his services, not only to the local community, but also throughout the Garden Route region. He firmly believes in conducting business in an ethical, professional and friendly manner.

Professional Land Surveying Services

Cadastral Surveys

A cadaster/cadastre is a public register showing the details of real estate ownership, along with value of land. As can be deducted, cadastral surveying is a subfield, specialising in the establishment and re-establishment of property boundaries. It also interprets and advises on boundary locations, status of the land, including the rights, interests and restrictions in property.

Of course, only a professionally registered surveyor, such as Mike Medcalf, can carry out cadastral surveys.

 • Subdivision Surveys

  • Subdivision surveying, also called subdivision platting, needs to be done when an owner wants to split a portion of land into smaller portions, or erven.
  • Mike Medcalf Geomatics subdivision surveys include:
   • placing survey pegs at new corner points,
   • preparing a subdivisional diagram or general plan, as well as
   • having the plan approved for registration in the deeds office.
 • Servitude Surveys

  • In property, a servitude is the registered right one person has over the real property of someone else.
  • To obtain such registration in the deeds office, a servitude survey needs to be conducted.
  • Some examples of servitude right of ways are power lines, water pipelines, public dams, public roads, etc.
 • Sectional Title Surveys

  • One requires a sectional title survey when you want to subdivide a building into separate sectional title parts.
  • These sections are to be registered as separate ownership, for example apartment blocks and housing schemes.
  • A sectional title survey involves the position of buildings, as well as the creation of exclusive use areas.
 • Beacon Relocation Surveys/Certificates of Identity

  • As property owner, you need a beacon relocation survey when you want to construct a building, put up a fence, build a wall, etc. near the boundary of your property.
  • You also need such a survey if you suspect that a neighbour’s building, or fence/boundary wall transgresses the legal boundary.
  • With a beacon certificate the surveyor certifies that he has placed beacons. Also that those beacons correctly mark out the boundaries of the property.

So, if you need a professional cadastral survey (subdivision, servitude, sectional or beacon) to be done, contact Mike Medcalf Geomatics.

Topographical/Engineering Surveys

A topographical/engineering survey determines natural, as well as man-made physical details on, or beneath, the surface of the earth. Topographical maps indicate features such as buildings, trees, contours, rivers, dams, etc.

Architects and engineers use topographical survey information when planning and designing construction and development on real property.

If you require a topographical survey done in the Garden Route area, call Mike Medcalf Geomatics.

Setting-out Surveys

The reason for conducting setting-out surveys, is to stake out the plan on the ground to guide workers during construction. They set out or lay out key points and guide markers on a property to ensure accurate building.

Need someone to conduct a setting-out survey in the Garden Route region? Contact Mike Medcalf Geomatics today!

Mike Medcalf

12th Avenue

Little Brak

Mossel bay

Cell: 082 4955 225Landmeter in Mosselbaai, lewer landmeterdienste regdeur die Tuinroete – Mike Medcalf Geomatics

Gekwalifiseerde, geregistreerde, en so ook hoogs ervare professionele landmeter in Mosselbaai (Kleinbrak). Mike Medcalf Geomatics doen kadastrale opmetings, topografiese opmetings, en so ook uitlegopmetings in die Wes-Kaapse Tuinroetestreek.

Agtergrond

Mike Medcalf Geomatics is ‘n landmetersbesigheid in Kleinbrak naby Mosselbaai in die Wes-Kaap. Mike het ‘n Bsc-graad in Siviele Ingenieurswese, sowel as Landmetery. Wat hom natuurlik kwalifiseer hom om landmeterkonsultering, en so ook ingenieursopnameprojekte aan te pak.

As geregistreerde professionele landmeter het hy ‘n indrukwekkende lys van uitdagende projekte wat hy oor die jare heen suksesvol voltooi het.

Hoewel hy in Kleinbrak woon, bied hy sy dienste nie net aan die plaaslike gemeenskap nie, maar sluit ook die hele Tuinroetestreek in. Mike glo daaraan om sy besigheid op ‘n etiese, professionele, en so ook vriendelike manier te bedryf.

Professionele Landmeterdienste in Mosselbaai sowel as die hele Tuinroete en Klein Karoo.

Kadastrale Opmetings (Landregister)

Dit is belangrik om in gedagte te hou dat slegs ‘n professioneelgeregistreerde landmeter soos Mike Medcalf kadastrale opmetings kan doen.

 • Onderverdelingopmetings

  • Opmeting met die oog op onderverdeling word gedoen wanneer ‘n grondeienaar ‘n gedeelte van die grond in kleiner dele of erwe wil opdeel.
  • Mike Medcalf Geomatics onderverdelingsopmeting sluit in:
   • plasing van opmetingspenne op die nuwe hoekpunte,
   • voorbereiding van ‘n onderverdelingsdiagram of algemene plan, en so ook
   • verkryging van goedkeuring vir registrasie by die aktekantoor.
 • Serwituutopmetings

  • In die geval van eiendom, is ‘n serwituut die geregistreerde reg wat een persoon oor die vaste eiendom van iemandanders het.
  • Om so ‘n registrasie by die aktekantoor te kan bekom, moet ‘n serwituutopmeting gedoen word.
  • Voorbeelde van sulke serwitute is die serwituut van opdamming, die serwituut van waterleiding, en so meer.
 • Deeltitelopmetings

  • Wanneer jy ‘n bestaande gebou wil opdeel in deeltitels, moet so ‘n deeltitelopmeting gedoen word.
  • Hierdie dele word as aparte eienaarskap geregistreer, soos bv. woonstelblokke en behuisingskemas.
  • ‘n Deeltitelopmeting behels bv. die posisie van geboue, die skep van eksklusiewe gebruiksareas, en so meer.
 • Herplasing van Bakensopmetings en Identifikasiesertifikate

  • As eienaar het jy ‘n herplasing van bakenopmeting nodig wanneer jy ‘n gebou, of muur, of heining naby die grenslyn van jou eiendom wil oprig. So maak jy seker jy gaan nie oor die grenslyn nie.
  • Verder het jy so ‘n opmeting nodig as jy vermoed dat jou buurman se gebou, muur or heining oor die wettige grens is.
  • Met ‘n bakensertifikaat sertifiseer die landmeter dat hy bakens geplaas het. So ook dat daardie bakens die grenslyne van die eiendom korrek aandui.

So, vir ‘n professionele kadastrale opmeting (onderverdeling, serwituut, deeltitel of bakenherplasing) in die Tuinroete, kontak Mike Medcalf Geomatics.

Topografiese/Ingenieursopmetings

‘n Topografiese/ingenieursopmeting dui natuurlike, en so ook mensgemaakte fisiese besonderhede op, of onder die oppervlakte van die aarde. Topografiese kaarte dui eienskappe soos geboue, bome, kontoere, riviere, damme, en so meer aan.

Argitekte en ingenieurs gebruik topografiese opmetingsinligting wanneer konstruksiebeplanning en ontwikkeling gedoen word.

As jy ‘n topografiese opmeting benodig in die Tuinroete-streek, kontak gerus Mike Medcalf Geomatics.

Uitleg/Afpenopmetings

Die doel van ‘n uitleg- of afpenopmeting is om die plan op die grond uit te lê of af te pen. So ‘n uitleg diens as gids vir werkers gedurende konstruksie. Sleutelpunte en gidsmerkers word op die eiendom aangebring om so akkurate bouwerk te verseker.

Benodig jy dalk iemand om ‘n uitlegopmeting te doen in die Tuinroete-streek? Kontak Mike Medcalf Geomatics sommer vandag nog!

Mike Medcalf

12th Avenue

Little Brak

Mossel bay

Cell: 082 4955 225