National Designer Kitchens – Cabinetmaking Services across the Garden Route

National Designer Kitchens - Cabinetmaking Services across the Garden Route

National Designer Kitchens – Cabinetmaking Services across the Garden Route

Based in Stilbaai, Western Cape, National Designer Kitchens has built a solid reputation for delivering top-notch cabinetmaking services from concept to completion. Catering to a diverse clientele, from townhouse residents to owners of luxurious beach homes, they adapt their services to meet various needs and budgets.


The Company

Established in 2006, National Designer Kitchens has consistently impressed clients with their exceptional craftsmanship and meticulous attention to detail.

They utilise advanced 3D design technology, allowing clients to visualise their projects accurately and explore different configurations, materials, and finishes before finalising their choices. This technology significantly enhances the planning and customisation process, ensuring that every project meets the client’s exact specifications.

Working Area and Clientele

Though based in Stilbaai, National Designer Kitchens extends its services across the Garden Route, including Riversdale, Heidelberg, Swellendam, George, and Mossel Bay.

Their clientele is diverse, ranging from private homeowners undertaking kitchen renovations or building new houses to business sector developers, such as those working on projects like Ellensrust Lifestyle Village in Stilbaai.

Cabinetmaking and Carpentry Solutions Services

As expert cabinetmakers, National Designer Kitchens specialises in crafting built-in cupboards, stylish and practical kitchens, vanities, office spaces, custom-made home bars, and various other carpentry needs. Every piece is customised precisely to the customer’s specifications, ensuring both functionality and aesthetic appeal.

Their comprehensive process from concept to completion includes several meticulous steps:

 • Initial Consultation: Understanding the client’s needs and preferences to tailor the project accordingly.
 • Site Measurement: Conducting precise measurements to ensure accuracy in design and fit.
 • Conceptual Design: Using specialised software to create a visual representation of the project.
 • Client Revision and Approval: Allowing clients to review and approve the design before proceeding.
 • Detailed Design and Engineering Plans: Developing detailed plans based on the approved design.
 • Fabrication: Constructing the cabinets according to the detailed plans.
 • Preparation for Installation: Ensuring everything is ready for a smooth installation process.
 • On-Site Installation: Installing the cabinets at the client’s location.
 • Final Inspection and Touch-Ups: Conducting a thorough inspection and making any necessary touch-ups to ensure quality and finish.
 • Client Handover: Completing the project with a final handover, marking the end of the process and ensuring client satisfaction.

Through this meticulous process, National Designer Kitchens ensures that every project not only meets but exceeds client expectations, solidifying their reputation as a leader in cabinetmaking services across the Garden Route.

National Ontwerpers Kombuis- en Ingeboude Kaste – (National Designer Kitchens) 

National Designer Kitchens – Vooraanstaande Kabinetvervaardigingsdienste regoor die Tuinroete

Gevestig in Stilbaai, Wes-Kaap, het National Designer Kitchens ‘n soliede reputasie opgebou vir die lewering van topgehalte kabinetmakery van konsep tot voltooiing. Hul dienste is aanpasbaar vir ‘n diverse kliëntebasis, van eienaars van meenthuise tot luukse strandhuise, t.o.v. hulle onderskeie behoeftes en begrotings.

Die Maatskappy

Gestig in 2006, het National Designer Kitchens konsekwent kliënte beïndruk met hul uitsonderlike vakmanskap en noukeurige aandag aan detail.

Hulle maak gebruik van gevorderde 3D-ontwerptegnologie, wat kliënte in staat stel om hul projekte akkuraat te visualiseer en verskillende konfigurasies, materiale en afwerkings te verken voordat hulle hul keuses finaliseer. Hierdie tegnologie verbeter die beplannings- en aanpassingsproses aansienlik, wat verseker dat elke projek aan die kliënt se presiese spesifikasies voldoen.

Werksgebied en Kliënte

Alhoewel hulle in Stilbaai gebaseer is, strek National Designer Kitchens se dienste oor die hele Tuinroete, insluitend Riversdal, Heidelberg, Swellendam, George en Mosselbaai. Hul kliëntebasis is divers, en sluit in private huiseienaars wat kombuisrenovaties doen of nuwe huise bou, sowel as ontwikkelaars in die sake-sektor, soos dié wat aan projekte soos Ellensrust Lewensstyl-dorpie in Stilbaai werk.

Kabinetvervaardiging en Houtwerkdienste

As kundige kabinetmakers, spesialiseer National Designer Kitchens in die maak van ingeboude kaste, stylvolle en praktiese kombuise, wasbakkassies, kantoorruimtes, pasgemaakte huiskroeë, en verskeie ander houtwerkbehoeftes. Elke stuk word presies volgens die kliënt se spesifikasies aangepas, wat beide funksionaliteit en estetiese waarde verseker.

Hul omvattende proses van konsep tot voltooiing sluit verskeie noukeurige stappe in:

 • Aanvanklike Konsultasie: Begrip van die kliënt se behoeftes en voorkeure om die projek dienooreenkomstig aan te pas.
 • Terreinmeting: Voer presiese metings uit om akkuraatheid in ontwerp en passing te verseker.
 • Konseptuele Ontwerp: Gebruik gespesialiseerde sagteware om ‘n visuele voorstelling van die projek te skep.
 • Kliënt Hersiening en Goedkeuring: Laat kliënte toe om die ontwerp te hersien en goed te keur voordat daar voortgegaan word.
 • Gedetailleerde Ontwerp en Ingenieursplanne: Ontwikkel gedetailleerde planne gebaseer op die goedgekeurde ontwerp.
 • Vervaardiging: Bou die kaste volgens die gedetailleerde planne.
 • Voorbereiding vir Installasie: Verseker dat alles gereed is vir ‘n gladde installasieproses.
 • Installasie: Installeer die kaste by die kliënt se plek.
 • Finale Inspeksie en Afwerkings: Voer ‘n deeglike inspeksie uit en maak enige nodige afwerkings om kwaliteit en netheid te verseker.
 • Kliënt Oorhandiging: Voltooi die projek met ‘n finale oorhandiging, wat die einde van die proses aantoon en kliëntetevredenheid verseker.

Deur hierdie noukeurige proses, verseker National Designer Kitchens dat elke projek nie net aan kliëntverwagtings voldoen nie, maar dit oortref, en hul reputasie as ‘n leier in kabinetvervaardiging regoor die Tuinroete verstewig.

Morne Heunis


Cellphone Number:

072 867 1228

Email Address:

morne@ndkitchens.co.za