Quinn Finance – Credit Services Hessequa District

Quinn Finance - Credit Services Hessequa District

Quinn Finance – Credit Services Hessequa District

In need of an instant small loan for that unexpected and untimely expense in the middle of the month? Get a quick, same day instant microloan from Quinn Finance, registered Credit Provider in Stilbaai. Serving the entire Hessequa district since 1 October 2020.

Times are hard, money is slow, months seem to be longer, and unplanned expenses keep popping up. Bottom-line – you need instant cash. Then turn to Quinn Finance since they have the expertise you need to offer you the service you deserve.

What is Quinn Finance – Stilbaai Microloans?

In essence Quinn Finance is a micro lending business that specialises in small loans with easy payback terms. You can, of course use these instant personal loans for anything you want.

Is Quinn Finance an Accredited and Reputable Service Provider?

Being a registered member of the following bodies, this company’s legitimacy is altogether unquestionable:

 • Registered as a Credit Provider with the National Credit Regulator (NCR): Registration number K2020668181 (NCRCP7764).
 • SACRRA – The South African Credit & Risk Reporting Association, also
 • MFSA – Microfinance South Africa.
 • PASA – Payment Association of South Africa, as well as
 • PSSF – Payment System Stakeholder Forum.

Where can I find them?

These helpful people are in The Village Square in Still Bay West in the offices of Peace of Mind.

They offer their services to people in need of cash throughout the entire Hessequa District, urban as well as rural areas. This includes the towns of Riversdale, Still Bay, Jongensfontein, Heidelberg, Witsand, Melkhoutfontein, as well as Albertinia, Gouritsmond and Bitou.

How much can I borrow?

Quinn Finance offers instant cash on personal loans from R100 to R2000 for those uninvited, unexpected, unpleasant surprise expenses.

How soon can I have the money?

Your loan gets approved (or rejected) on the day of application, thus you receive the money on the same day. In other words same day application, approval as well as pay-out.

What do I need to apply?

When you want to apply for a microloan from Quinn Finance, you need 4 things:

 • Your latest payslip;
 • Last 3 months’ bank statements;
 • Your ID (book or card) as well as
 • Proof of residence.

They want to help when it matters most, so let them help.

Visit them today!

Quinn Finance

Cell: 076 376 6616
Quinn Finance – Kredietdienste, Hessequa-Distrik

Benodig jy ‘n kits mikrolening vir daardie onverhoedse uitgawe in die middel van die maand? Kry ‘n vinnige, selfde dag, kits mikrolening van Quinn Finance, geregistreerde Kredietverskaffer in Stilbaai. Wat die hele Hessequa-streek sedert 1 Oktober 2020 bedien.

Tye is moeilik, geld is min, maande voel langer en onbeplande uitgawes steek aanhoudend kop uit. Feit is – jy moet so vining as moontlik kontant in die hande kry. Oplossing – wend jou na Quinn Finance. Hulle het die kennis en vermoë om jou die diens te bied wat jy verdien.

Wat presies is Quinn Finance – Mikrolenings in Stilbaai?

In wese is Quinn Finance ‘n kontantvoorskotbesigheid wat spesialiseer in klein lenings met maklike terugbetalingsterme. Jy kan natuurlik hierdie geld vir enigiets gebruik wat jy wil.

Is Quinn Finance ‘n Geakkrediteerde Diensverskaffer?

As geregistreerde lid van die volgende liggame, is die wettigheid van hierdie besigheid bo enige verdenking:

 • Geregistreer as ‘n Kredietverskaffer by die Nasionale Kredietreguleerder.
 • SACRRA – Die South African Credit & Risk Reporting Agency, so ook
 • MFSA – Microfinance South Africa.
 • PASA – Betalingsvereniging van Suid-Afrika en ook
 • PSSF – Payment System Stakeholder Forum.

Waar kry ek die mikrolenings?

Hierdie behulpsame mense is te vinde by die kantore van Peace of Mind op die Dorpsplein in Stilbaai-Wes.

Hulle bied hulle dienste aan almal met ‘n kontantbehoefte in die hele Hessequa-streek, dorpe, en so ook plattelandse gebiede. Dit sluit die volgende dorpe in: Riversdal, Stilbaai, Jongensfontein, Heidelberg, Witsand, Melkhoutfontein, asook Albertinia, Gouritsmond en Bitou.

Hoeveel kan ek leen?

Hulle bied kitskontant op persoonlike lenings vanaf R100 tot R2000 vir daardie onverhoedse, onverwagte en onaangename verrassingsuitgawes.

Hoe gou kry ek die geld?

Jou lening word goedgekeur (of afgekeur) op dieselfde dag as jou aansoek, so jy ontvang die geld op dieselfde dag. In kort – aansoek, goedkeuring en so ook uitbetaling op dieselfde dag.

Wat het ek nodig om ‘n lening aan te gaan?

Om aansoek te doen vir ‘n mikrolening by hulle het jy 4 dokumente nodig:

 • Jou nuutste betaalstaat of loonstaat;
 • Laaste drie maande se bankstate;
 • So ook jou ID-boekie of –kaart;
 • Bewys van woonadres.

Hulle wil jou graag help wanneer jy dit die nodigste het, so laat hulle toe om jou te help.

Besoek hulle vandag nog!

Quinn Finance

Cell: 076 376 6616