Renwick Business Brokers – Garden Route

Renwick Business Brokers - Garden Route

Renwick Business Brokers – Garden Route

Commercial Real Estate Agents and Business Brokers in Plettenberg Bay, one of a network of professional brokers and real estate agents countrywide. Renwick Business Brokers – Garden Route helps you to find as well as buy the best property or business enterprise that will suit your purpose. They also help you with the valuation and marketing. As well as eventual sale of your business or property at the best price and shortest time possible.

Want to Buy or Sell a Business or Commercial Property in the Garden Route area?

Rudi Badenhorst is a License Partner of Renwick Business Brokers, dedicated to the Garden Route area in the Western Cape. This area comprises 7 local municipalities, namely Knysna, Bitou, George, Mossel Bay, Hessequa as well as Kannaland and Oudtshoorn. Although Rudi is based in Plettenberg Bay, his services are available throughout the Garden Route.

His combined experience from being a business owner as well as a practising accountant over a period of three decades, well prepared him for the job of broker and estate agent. Renwick Business Brokers is of course registered with the Estate Agency Affairs Board (EAAB). Members of this body work according to its code of conduct which emphasises integrity, honesty as well as fair and ethical business practices.

Renwick Business Brokers – Garden Route – Services

Their main aim is to act as the middleman facilitating transactions between buyers and sellers of businesses as well as commercial properties. They support their clients through the complete process of buying or selling. Basically they offer two main services. Each of these, though, comprise a number of value adding activities.

Do you want to sell your business as smoothly and quickly as possible?

 • Assistance with SELLING Your Business or Commercial Real Estate

  • First of all they find out all about your business (with your permission, of course) such as background, income/expenditure, balance sheet, staff compliment, etc.
  • From this they can produce an accurate valuation of your business or property.
  • Next they market your business or property. They list your business on their own marketing platforms as well as other online marketing platforms and social media.
  • Furthermore they profile and qualify/screen prospective buyers re their ability to purchase the business or property.
  • In conclusion they bring the screened prospective buyers and the seller together. Then work through all the necessary steps to complete the sale.
  • Assist with finding the best price for your business, no matter the size or kind of business. Including business trusts, close corporations, sole owners as well as partnerships, etc.
  • Also the best price for your business property such as land, guest houses, caravan parks, office blocks, blocks of flats, factories, etc.

Do you want to buy a business as smoothly and quickly as possible?

 • Assistance with BUYING a Business or Commercial Real Estate

  • Buying an Existing Business

   • Find the list of businesses for sale on their website and complete the buyers profile.
   • They will use the information on your profile to find businesses that meet your requirements: type of business, skills, experience, also financial means, etc.
   • Renwick will provide a short-list of best options focusing on low-risk, high return from which you could make a choice.
   • This is followed by a due diligence, which is in short the examination of financial records before entering into the buying transaction. Once you are satisfied, your broker will then proceed with all the steps to finalise the transaction.
   • They also offer to help you grow/develop your newly acquired business enterprise. If interested, complete the free strategic business analysis on their website and they will come back to you.
   • Furthermore you can apply for business funding to grow your business on their website.
   • Business credit – if you need help in the area of debtors and risks, simply complete the application on their website.
  • Buying a Commercial Property

   • Renwick Business Brokers helps you search for the right business property suiting your requirements re type of property, price range, location, condition, etc.
   • Moreover, they broker you through the deal, helping you to avoid possible pitfalls, scams and paying too much. Of course they also screen or qualify interested sellers before presenting them to you.

.


Renwick Besigheidsmakelaars en Eiendomsagente in die Tuinroete

Wil jy jou besigheid verkoop of wil jy ‘n besigheid koop?

Renwick Business Brokers – Garden Route is ‘n tak van die landwye netwerk van professionele besigheidsmakelaars en kommersiële vaste eiendomsagente. Hulle stel hulleself ten doel om jou te help om die regte besigheid vir jou, of koper vir jou besigheid te vind. So ook help hulle jou met die waardasie, bemarking en die uiteindelike verkoop teen die beste prys en in die kortste moontlike tyd.

Rudi Badenhorst is ‘n Lisensie Vennoot van Renwick Business Brokers wat die hele Tuinroetegebied in die Wes-Kaap bedien. Hy woon in Plettenbergbaai maar sy gebied sluit die 7 plaaslike munisipaliteite in: Knysna, Bitou, George, Mosselbaai, Hessequa, en so ook Kannaland en Oudtshoorn in die Klein Karoo.

Rudi het drie dekades gekombineerde ervaring van besigheidseienaar en praktiserende boekhouer, so hy is goed voorberei vir hierdie werk. Hierdie maatskappy volg ‘n werkskode wat integriteit, eerlikheid en regverdige en etiese besigheidspraktyke beklemtoon.

Renwick Besigheidsmakelaars en Eiendomsagente – Dienste

Hulle hoofdoel is om transaksies tussen kopers en verkopers van besighede en besigheidseiendomme te fasiliteer. Renwick bied twee hoofdienste met elk ‘n aantal waardetoevoegende aktiwiteite aan.

Wil jy jou besigheid so gou en glad as moontlik verkoop?

 • Hulp met die VERKOOP van jou Besigheid of Besigheidseiendom

  • Eerstens vind hulle alles t.o.v. jou besigheid uit (met jou toestemming) soos agtergrond, inkomste en uitgawes, balansstaat, personeel, en so meer.
  • Hierdie inligting help hulle om ‘n akkurate waardasie te maak van jou besigheid of eiendom.
  • Vervolgens bemark hulle jou besigheid of eiendom op hulle eie bemarkingsplatforms en so ook ander platforms en sosiale media.
  • Verder sif en keur hulle voornemende kopers t.o.v. hulle vermoëns om die besigheid of eiendom te koop.
  • Dan bring hulle die gekeurde kopers en verkoper bymekaar en werk deur al die stappe om die koop te finaliseer.
  • Hulle help jou om die beste prys vir jou besigheid te kry, maak nie saak hoe groot of watter tipe besigheid nie, insluitende besigheidstrusts, geslote korporasies, alleeneienaars, vennootskappe en so meer.
  • Ook die beste prys vir jou kommersiële eiendom soos grond, gastehuise, karavaanparke, kantoorblokke, woonstelblokke, fabrieke en so meer.

Wil jy ‘n besigheid so gou en glad as moontlik koop?

 • Hulp met die KOOP van ‘n Besigheid of Besigheidseiendom

  • Koop van ‘n Bestaande Besigheid

   • Kyk op hulle webtuiste vir die lys van besighede wat te koop is en vul die kopersprofiel in.
   • Hulle gebruik die inligting op jou profiel om besighede te identifiseer wat aan jou kriteria voldoen: tipe besigheid, jou vaardighede, ondervinding, finansies en so meer.
   • Renwick Business Brokers voorsien jou dan van ‘n kortlys van beste opsies wat fokus op lae-risiko, hoë-opbrengs waaruit jy ‘n keuse kan maak.
   • Hierna volg ‘n ondersoek van hulle finansiële rekords voordat daar na die kooptransaksie oorgegaan word. So, as jy tevrede is, gaan die makelaar voort met die stappe om die koop te finaliseer.
   • Hulle laat jou nie hoog en droog nie, maar bied aan om jou te help om jou nuwe besigheid te laat groei en ontwikkel. So, as jy belangstel, vul die gratis strategiese besigheidsanalise op hulle webtuiste in en hulle sal terugkom na jou.
   • Jy kan ook op hulle webtuiste aansoek doen vir befondsing om jou besigheid te ontwikkel.
   • So ook kan jy aansoek doen vir hulp op die gebied van debiteure en risiko’s op hulle webtuiste.
  • Koop van ‘n Kommersiële Eiendom

   • Renwick Business Brokers help jou soek na die regte besigheidseiendom wat voldoen aan jou vereistes rakende tipe eiendom, prys, plasing, toestand en so meer.
   • Hulle help jou deur die hele proses en voorkom so dat jy in moontlike slaggate trap of te veel betaal. Natuurlik sif en keur hulle voornemende verkopers voordat hulle julle aan mekaar voorstel.

.