Stilbaai Projekte – Built-in Cupboards and Kitchens

Stilbaai Projekte - Built-in Cupboards and Kitchens

Stilbaai Projekte – Built-in Cupboards and Kitchens

At Stilbaai Projekte, they understand the significance of your building projects. With a legacy of excellence dating back to 1999, they take pride in delivering top-notch construction services in Stilbaai in the heart of Hessequa, Western Cape. Although their main focus is on elegant built-in cupboards, kitchen cupboards, wooden decks and other carpentry jobs, their expertise extends across an array of building-related jobs.


Their Services:

This company offers a range of services encompassing three key aspects: their primary focus on built-in cupboards and other carpentry, followed by building construction, and finally, project management.

Masterful Woodwork

 • Stilbaai Projekte stands as a pinnacle of woodworking mastery. With exceptional skill and precision, they create bespoke cupboards, elegant wooden stairs, and sturdy decks.
 • Their expertise shines in crafting custom-built kitchen and bedroom cupboards, bathroom vanities, office spaces, and sophisticated home bars, tailored to clients’ visions.
 • Each creation is a testament to their excellent craftsmanship, captivating clients with rare artistry and attention to detail. Truly something to behold!

Construction Excellence

 • New Builds: From conceptualization to completion, they build houses and large stores from the ground up.
 • Renovations: They breathe new life into existing homes, revamping bathrooms, kitchens, and other living spaces to match your evolving lifestyle.
 • Extensions and Additions: Whether it’s extending your living space, erecting carports, or adding granny flats, they craft extensions that seamlessly integrate with your existing structure.
 • Specialized Building Jobs
  • Finest Finishes: They specialise in meticulous tiling of floors and walls, transforming spaces with skilled precision.
  • Elegant Pavements: Their expertise extends to paving driveways, patios, and areas around swimming pools, fire pits, and traditional lapas, etc. enhancing your outdoor aesthetics.
  • Expert Painting: Whether it’s interior walls and ceilings or exterior facades and roofs, they apply paint with skill and care, adding a touch of vibrancy to your spaces.

Project Management Expertise

 • Client-Centric Approach: For clients involved in their building projects, Stilbaai Projects offer expert project management services, ensuring timelines and quality benchmarks are met.
 • Professional Oversight: Their project management services are also available for other builders, providing professional oversight and guidance to ensure successful project outcomes

Why Choose Stilbaai Projekte?

Experience Matters: With over two decades of experience in the building industry, they bring unmatched expertise to every project they undertake.

Comprehensive Services: They cater to all your construction needs under one roof. Whatever building related project you have in mind, especially in the area of carpentry, Stilbaai Projekte has the skills and resources to bring your ideas to life.

Wide Geographic Reach: While they are based in Stilbaai, their services extend far and wide. They cover a radius of 300 km from Stilbaai, encompassing towns like Albertinia, Heidelberg, Mossel Bay, George, and even as far as Paarl. Regardless of your location, they’re here to serve you.

At Stilbaai Projekte, they are more than just builders; they are your partners in realizing your projects. So, contact them today, and embark on an exciting journey together. Quality craftsmanship, unwavering commitment, and your satisfaction – that’s their promise!

Business Hours

Weekdays: 08:00 – 17:00

Andries en Erika Small

Andries 083 234 0412

Erika 073 620 3122


Stilbaai Projekte – Ingeboude Kaste en Kombuise

By Stilbaai Projekte verstaan hulle die belangrikheid van jou bouprojek. Met ‘n reputasie vir uitstekende werk wat opgebou is sedert 1999, is hulle trots op die gehalte konstruksiediens wat hulle lewer in Stilbaai in die hart van Hessequa, Wes-Kaap. Hoewel hulle spesialiseer in ingeboude kaste, kombuiskaste, houtdekke en ander houtwerk, hanteer hulle ook ‘n wye reeks ander bouverwante take.

Hulle Dienste

Stilbaai Projekte bied ‘n reeks dienste wat draai rondom drie sleutelaspekte. Hulle primêre fokus is op kaste, ingeboude kaste en ander houtwerk, gevolg deur boukonstruksie, en laastens projekbestuur.

Meesterlike Houtwerk

 • Stilbaai Projekte is uiters vaardig met houtwerk en skrynwerk, die bou van kaste, stewige houttrappe en sterk dekke.
 • Hulle blink veral uit in die bou van asemrowende spesiaal ontwerpte kliënt gespesifiseerde ingeboude kombuis- en slaapkamerkaste.
 • Ook vertoonkaste, badkamerkassies, kantoor werkspasies, stylvolle huiskroeë, en so meer. Hulle vakmanskap is waarlik iets om te beleef!

Konstruksies

 • Nuwe Geboue: Van begin tot voltooiing, bou hulle huise en groot store van die grond tot die dak.
 • Renovasies/Verbeterings: Stilbaai Projekte blaas nuwe lewe in bestaande wonings, deur badkamers, kombuise en ander leefareas te herskep om by jou veranderende leefstyl aan te pas.
 • Uitbreidings en Aanbouings: Of dit nou is om jou leefarea uit te brei, afdakke op te rig, of oumawoonstelletjies te bou, hulle doen aanbouing wat naatloos met jou bestaande struktuur intergreer.
 • Losstaande Bouverwante Projekte
  • Elegante Teëlwerk: Hulle spesialiseer in die sorgvuldige lê van vloer- en muurteëls, wat ruimtes met vaardige presisie transformeer.
  • Netjiese Plaveiwerk: Hulle vaardigheid sluit die plavei van opritte en patio’s in. Ook areas rondom swembaddens, vuurputte, tradisionele lapa’s, en so meer wat jou buite-areas netjies afrond.
  • Ekspert Verfwerk: Of dit binnemure en plafonne, of buitemure en dakke is, hulle verf met vaardigheid en deeglikheid.

Projekbestuursvaardighede

 • Kliëntgesentreerde Benadering: Vir kliënte wat self betrokke is by hul bouprojekte, bied hulle kundige projekbestuursdienste, en verseker dat by tydlyne gehou word en standaarde nagekom word.
 • Professionele Toesig: Hulle projekbestuursdienste is ook beskikbaar vir ander bouers, en bied professionele toesig en leiding om suksesvolle projekuitkomste te verseker.

Hoekom Stilbaai Projekte?

Ervaring Tel: Met meer as twee dekades se ervaring in die boubedryf, bring hulle ongeëwenaarde kundigheid na elke projek wat hulle onderneem. Hulle ervare vakmanne verseker dat jou projek met presisie en vaardigheid uitgevoer word.

Omvattende Dienste: Hulle voorsien in al jou konstruksiebehoeftes onder een dak. Watter bouverwante projek jy ookal in gedagte het, Stilbaai Projekte het die vaardighede en hulpbronne om jou idees tot stand te bring.

Wye Werksgebied: Alhoewel hulle in Stilbaai gebaseer is, strek hulle dienste wyd. Hulle dek ‘n radius van 300 km vanaf Stilbaai, wat dorpe soos Albertinia, Heidelberg, Mosselbaai, George en selfs so ver as Paarl insluit. Ongeag jou ligging, hulle is hier om jou te dien.

By Stilbaai Projekte is hulle meer as net bouers; hulle is jou vennote wat jou drome help verwesenlik. So, kontak hulle vandag nog, en begin ‘n opwindende pad saam met hulle stap. Gehalte vakmanskap, onwrikbare toewyding en jou tevredenheid – dit is hulle belofte!

Besigheidsure:

Weeksdae: 08:00 – 17:00

Andries en Erika Small

Andries 083 234 0412

Erika 073 620 3122