Garden Route Funeral Services / Begrafnisdienste

Garden Route Funeral Services - Still Bay

Garden Route Funeral Services – Still Bay

Professional and empathetic undertakers in Still Bay in Hessequa, Western Cape. Rely on Garden Route Funeral Services for support during times of bereavement, from body removal to burial or cremation.

Let them handle memorial pamphlets, flowers, death certificates, coffins, as well as providing and driving the hearse, and preparing the graveside. Everything arranged according to your needs and wishes, guiding you through the process with minimal stress and discomfort.

Their services encompass coffins and burial urns, and they can also assist with tombstones.

Location

The office of this family-owned business is located in the Industrial area in Still Bay East at 1 Ritbar Street. They also have two additional branches along the Western Cape Garden Route, namely Riversdale and Mossel Bay, which is the main branch.

Offices are open from 09:00 to 17:00 on weekdays, but you can arrange for a consultation on a Saturday.

They also offer a 24/7 helpline where you can obtain immediate assistance.

Services

 • Arrangements – they understand the challenges faced by a grieving person when dealing with decisions, planning, and all the arrangements surrounding a funeral. Professional and experienced help is at hand.
 • Burial or cremation – whether it’s a burial or cremation, these undertakers accommodate all requests to personalize the funeral, tailoring it to the family’s preferences. This can include choirs, soloists, photographs, sound systems, service recordings, and more.
 • Funeral services – Garden Route Funeral Services provides various types of funeral services to meet diverse needs:
  • Religious – they cater to all denominations and can organize a church service with a pastor or priest.
  • Non-religious – if a humanist or civil funeral is preferred, they can recommend a humanist celebrant.
  • Evening service – for those desiring an evening service, arrangements can be made, including candles to set a special ambiance.
  • Living service or pre-funeral – when dealing with a terminally ill individual, families can request a living service to celebrate their life and allow them to bid farewell.
 • Death registration – they handle all administrative tasks related to documentation and death registration, providing a death certificate as well.
 • Transportation service – they can also assist customers with transportation needs.
 • Funeral insurance coverage – Garden Route Funeral Services also presents various funeral insurance policies to suit different needs. Additionally, they aid in the claims process, regardless of whether the policy is with them or another provider.

Begrafnisdienste in Stilbaai – Garden Route Funeral Services

Professionele en empatiese begrafnisondernemers in Stilbaai in Hessequa, Wes-Kaap. Vertrou op Garden Route Funeral Services vir ondersteuning gedurende tye van rou, van die verwydering van die liggaam tot die begrafnis of verassing.

Laat hulle die begrafnisbriewe/gedenkpamflette, blomme, doodsertifikate, doodskiste, en so meer hanteer. Ook die voorsiening en bestuur van die lykswa, en die voorbereidings rondom die graf. Alles word gereël volgens jou behoeftes en wense, en hulle help jou deur die proses, so gemaklik en stresvry as moontlik.

Hul dienste sluit doodskiste en askissies in, en hulle kan ook met grafstene help.

Ligging

Die kantoor van hierdie familiebesigheid is geleë te Ritbarstraat 1 in die Industriële gebied in Stilbaai-Oos. Hulle het ook twee addisionele takke langs die Wes-Kaapse Tuinroete, naamlik in Riversdal en Mosselbaai (wat die hooftak is).

Kantore is oop op weeksdae van 09:00 tot 17:00, maar jy kan ook reël vir ‘n konsultasie op Saterdag.

Daar is ook ‘n 24/7 noodlyn beskikbaar vir onmiddellike hulp.

Dienste

 • Reëlings – Garden Route Funeral Services verstaan die uitdagings wat ‘n persoon in rou in die gesig staar wanneer dit kom by besluite, beplanning, en al die reëlings rondom ‘n begrafnis. Professionele en ervare hulp is tot jou beskikking.
 • Begrafnis of verassing – of dit nou ‘n begrafnis of verassing is, hierdie begrafnisondernemers akkommodeer alle versoeke om die begrafnis te verpersoonlik en pas dit aan by die familie se voorkeure. Dit kan kore, soliste, foto’s, klankstelsels, diensopnames, en so meer insluit.
 • Begrafnisdienste – Garden Route Funeral Services bied verskeie tipes begrafnisdienste om uiteenlopende behoeftes te bevredig:
  • Godsdiens – hulle voorsien vir alle geloofsoortuigings en kan ‘n kerkdiens met ‘n predikant of priester organiseer.
  • Nie-godsdiens – as ‘n humanistiese of siviele begrafnis verkies word, kan hulle ‘n humanistiese vierder aanbeveel.
  • Aanddiens – vir diegene wat ‘n aanddiens verlang, kan reëlings getref word, insluitende, byvoorbeeld kerse om ‘n spesiale atmosfeer te skep.
  • Lewende diens of voor-begrafnis – wanneer daar met ‘n terminaal siek persoon gehandel word, kan families ‘n lewende diens versoek om so ‘n persoon se lewe te vier en hulle ‘n geleentheid gee om ook afskeid te neem.
 • Registrasie van afsterwe – hulle hanteer alle administratiewe take wat verband hou met dokumentasie en registrasie van dood, en verskaf ook ‘n doodsertifikaat.
 • Vervoerdienste – hulle kan jou help as daar vervoerbehoeftes is.
 • Begrafnisversekeringdekking – Garden Route Begrafnisdienste bied ook verskeie begrafnisversekeringspolisse om verskeie behoeftes te pas. Daarbenewens help hulle met die eisproses, ongeag of die polis by hulle of ‘n ander verskaffer is.

Garden Route Funeral Services / Begrafnisdienste

1 Ritbar Street

Stilbaai

Pieter van Niekerk
Stilbaai: 071 609 3879
Riversdale: 028 713 2218
Emergency number/Noodnommer 24 Uur: 071 609 3879

Email us here

Email us here