Riversdal Begrafnisdienste - Garden Route Funeral Services

Riversdale Funeral Services

Riversdal Begrafnisdienste - Garden Route Funeral Services

Riversdal Begrafnisdienste – Funeral Services in Riversdale

Proficient and compassionate undertakers in Riversdale, Western Cape. Rely on Riversdal Begrafnisdienste to support you during times of loss, from the body’s removal, right through to the burial or cremation.

Allow them to manage the memorial pamphlets, flowers, death certificate, coffin, and also provide and drive the hearse, and prepare the graveside. Everything arranged as per your requirements and desires, aiming to guide you through the process with minimal stress and discomfort.

Their offerings include coffins, as well as cinerary urns. They are also able to assist with gravestones.

Location

The office of this family-owned business is located at 85 Kerk Street in Riversdale. They have three additional offices in the Hessequa and Kannaland areas, namely in Ladismith (38 Van Riebeeck Street, Heidelberg (Niekerk Street) and Albertinia (Stasie Street 2B).

Their offices are open on weekdays from 09:00 to 17:00, but you can arrange to see them on a Saturday.

They also maintain a 24/7 helpline for immediate assistance.

Riversdal Begrafnisdienste – Services

 • Arrangements – they recognize the challenges a grieving person faces in managing choices, planning, and all aspects of a funeral without the aid of a professional and experienced individual.
 • Burial or cremation – whether it’s a burial or cremation, these undertakers accommodate all requests to personalize the funeral, tailoring it to the family’s preferences. For example, they can arrange for choirs, soloists, photographs, sound systems, recording of the service, and more.
 • Funeral services – Riversdal Begrafnisdienste provides a range of funeral services to cater to various needs:
  • Religious – they cater to all denominations and can arrange for a church as well as a pastor or priest.
  • Nonreligious – if you prefer a humanist or civil funeral, they can recommend a humanist celebrant.
  • Evening service – if an evening service is your preference, they can arrange for candles to create a special atmosphere.
  • Living service or pre-funeral – in the case of a terminally ill individual, the family can request a living service to celebrate their life and enable them to bid farewell.
 • Registration of death – they handle all the administrative aspects of documentation and death registration, and also provide a death certificate.
 • Transportation service – they can assist customers with their transportation needs as well.
 • Funeral insurance cover – Riversdale Funeral Services also offers a variety of funeral insurance policies to suit your needs. They also assist with the redemption process, regardless of whether the policy is with them or another insurer.

Riversdal Begrafnisdienste

Ervare en meelewende begrafnisondernemers in Riversdal is tot jou diens. Vertrou op Riversdal Begrafnisdienste om jou te ondersteun in tye van rou, van die verwydering van die oorledene, reg deur tot die begrafnis of verassing.

Hulle neem die verantwoordelikheid vir dinge soos begrafnisbriewe, blomme, doodsertifikate, doodskiste, en selfs die voorsiening en bestuur van die lykswa, asook die voorbereiding van die graf. Alles word op jou behoeftes en wense toegespits, en hulle sal jou deurgaans deur die proses lei om dit so stresvry en gemaklik as moontlik te maak.

Hulle diens dek ‘n wye verskeidenheid aspekte, insluitend doodskiste en askissies, en selfs hulp met grafstene.

Ligging

Hierdie familiebesigheid is geleë te Kerkstraat 85 in Riversdal. Hulle het egter ook drie addisionele kantore in Hessequa en Kannaland, naamlik in Heidelberg (Niekerkstraat), Ladismith (Van Riebeeckstraat 38) en so ook Albertinia (Stasiestraat 2B)..

Riversdal Begrafnisdienste is oop op weeksdae tussen 09:00 en 17:00. Jy kan natuurlik met hulle reël vir ‘n konsultasie op ‘n Saterdag.

Hulle bied ook ‘n 24/7 noodlyn aan vir onmiddellike hulp.

Dienste

 • Begrafnisreëlings – hulle verstaan die uitdagings wat mense wat in rou is ervaar wanneer hulle besluite moet neem en beplanning en reëlings rondom ‘n begrafnis moet hanteer. Professionele en ervare hulp is beskikbaar om jou te ondersteun.
 • Begrafnis of verassing – ongeag of dit ‘n begrafnis of verassing is, is hierdie begrafnisondernemers bereid om alle versoeke aan te pas om die begrafnis persoonlik te maak en aan die familie se voorkeure te voldoen. Dit kan kore, soliste, foto’s, klankstelsels, diensopnames, en so meer insluit.
 • Begrafnisdienste – Riversdal Begrafnisdienste bied ‘n verskeidenheid begrafnisdienste aan om uiteenlopende behoeftes te bevredig:
  • Godsdienstig – hulle pas by alle geloofsrigtings aan en kan ‘n kerk met ‘n predikant of priester namens jou organiseer.
  • Nie-godsdienstig – as ‘n humanistiese of burgerlike begrafnis verkies word, kan hulle ‘n aanbeveling t.o.v. ‘n selebrant maak.
  • Aanddiens – vir diegene wat ‘n aanddiens wil hê, kan reëlings getref word, insluitend kerse om ‘n spesiale atmosfeer te skep.
  • Lewende- of voordoodse diens – vir families met ‘n terminaal siek persoon, kan ‘n lewensdiens aangevra word waartydens hulle lewe gevier word en hulle waardig afskeid kan neem.
 • Registrasie van dood – hulle hanteer alle administratiewe take met betrekking tot dokumentasie en registrasie van afsterwe, en verskaf ook ‘n doodsertifikaat.
 • Vervoerdienste – hulle kan klante help met vervoerbehoeftes.
 • Begrafnisversekering – Riversdal Begrafnisdienste bied verskeie begrafnisversekeringspolisse aan om aan uiteenlopende behoeftes te voldoen. Hulle help ook met die eisproses, ongeag of die polis by hulle of ‘n ander verskaffer is.

Church Street 87 (87 Kerkstraat)
Riversdale
6670

 

Sonika Weston

Tel: 028 713 2218 

Cell: 082 413 3250

Email us here